Obchodní podmínky

Obchodní podmínky, smluvní vztahy a reklamace zboží jsou dány občanským, a také obchodním, zákoníkem. Nicméně pokud máte jakýkoli problém nebo dotaz, prosím kontaktujte nás a věříme, že věc vyřešíme co nejrychleji a k Vaší spokojenosti, která je pro nás to nejdůležitější a smyslem naší práce. Za ceny uvedené na našem e-shopu neručíme.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodu provozované firmou Ladislav Malý – Haspot.cz, se sídlem Dubrava 344, 53803 Heřmanův Městec, identifikační číslo 05758777, zapsaného u Městského úřadu v Chrudimi dále jen „prodávající“ a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující, spotřebitel“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod eshop je prodávajícím provozován na internetové adrese www.haspot.cz

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.haspot.cz a další související právní vztahy.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

2. Registrace kupujícího

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „registrovaný účet“) nebo může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového účtu obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět pravdivě a správně všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v registrovaném účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za pravdivé.

2.3. Přístup k registrovanému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Prodávající nenese odpovědnost za porušení povinnosti kupujícího zachovávat mlčenlivost ohledně veškerých informací potřebných k přístupu do jeho registrovaného účtu.

2.4. Kupující není oprávněn poskytnout využívání svého registrovaného účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit registrovaný účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj registrovaný účet nevyužívá déle než 6 (šest) měsíců.

2.6. Kupující bere na vědomí, že registrovaný účet při nutné údržbě hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, nemusí být nepřetržitě dostupný.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Webové stránky obchodu obsahují zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty . Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce obchodu. Tímto ustanovením, není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na webové stránce obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen na nabízené zboží, uzavřít s kupujícím kupní smlouvu.

3.2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webové stránce obchodu (dále jen „objednávka“). Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Takto to bude ve vašeh shopu skutečně fungovat?

3.4. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí elektronickou poštou kupujícímu toto obdržení, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky tzv. akceptací, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: – v hotovosti na provozovnách prodávajícího; – v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; – bezhotovostně převodem na účet prodávajícího bankovní spojení číslo 2001154916/2010 vedený u společnosti FIO banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

4.2. Kupující se zavazuje odebrat objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případné další poplatky spojené s dopravou (např. poštovné, balné, dobírka), na něž byl před odesláním objednávky upozorněn

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, pokud to není prodávajícím výslovně uvedeno.

4.5. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Faktura bude přidaná do balíku.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837, zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího a dále zboží, které jeví známky opotřebení či zastarání nebo, porušil-li kupující originální obal zakoupeného zboží.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího, či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@haspot.cz

5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 (čtrnácti) dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebované a v originálním obalu.

5.4. Ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3. obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno či opotřebováno.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu do 5 (pěti) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek, nejpozději však do 40 (čtyřiceti) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnuta kupujícímu odměna, je smlouva o poskytnutí odměny mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá smlouva o poskytnutí odměny platnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutou odměnu.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen odebrat zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 20 (dvacet) Kč za každý započatý den uskladnění nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto ihned oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen a v pořádku.

7. Odpovědnost za vady, záruka

7.1. Odpovědnost za vady a záruční podmínky na dodané zboží se řídí „Reklamačním řádem“ prodávajícího, který je taktéž uveden na webovém rozhraní obchodu.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží až zaplacením úplné kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není vázán žádnými kodexy chování ve vztahu ke kupujícímu.

8.3. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo apod. (dále vše jen jako „osobní údaje“). Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10. Zasílání obchodních sdělení

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím nebo službami prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující dále souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

11. Doručování

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah související s použitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná. Kontaktní údaje prodávajícího (adresa pro doručování ) je K Blahobytu 1700, 530 02 Pardubice, adresa elektronické pošty: info@haspot.cz ; telefon: 606920236

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1.Úvodní ustanovení

1.1. Reklamační řád firmy Ladislav Malý Haspot cz. ,se sídlem Dubrava 344, 53803 Heřmanův Městec, identifikační číslo 05758777,(dále jen „prodávající“) se vztahuje na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

1.2. Vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí se zejména zákonem č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále též jen „občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů). … se spotřebitelem (§ 1810 – § 1867 občanského zákoníku)

1.3. Reklamační řád se řídí právní úpravou obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v zákoně č. 634/1992 Sb., zákon na ochranu spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ochrana spotřebitele“).

1.4. Reklamační řád se přiměřeně použije také v případě kupujících, kteří nejsou ve smyslu zákona spotřebiteli nebo je s nimi uzavírána zvláštní kupní smlouva; pro vyloučení pochybností však tento reklamační řád pro kupující, kteří nejsou spotřebiteli, nezakládá jakékoli vymahatelné nároky vůči prodávajícímu, pokud nejsou dány právním předpisem nebo kupní smlouvou.

2. Záruka

2.1. Na zboží prodávané prodávajícím je zpravidla poskytována záruka v délce 24 měsíců, která počíná běžet okamžikem jeho převzetí. Na určitý sortiment zboží (výslovně označený prodávajícím) může být poskytována záruka i v jiné délce, a to dle příslušných právních předpisů platných pro daný sortiment zboží.

2.2. Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít. Dojde-li k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží (od převzetí zboží s novou součástkou).

2.3. Záruka se vztahuje pouze na viditelnou či skrytou výrobní vadu, která seprojeví buď ihned, nebo při používání výrobku během záruční doby.

2.4. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží, ke kterému došlo jeho používáním. Záruka se rovněž nevztahuje na poškození zboží způsobené chybnou manipulací nebo montáží, případně používání zboží neodborným způsobem nebo kjiným účelům, než k jakému je určeno (viz. návody na použití).

3. Odpovědnost za vady

3.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

3.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

3.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

3.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

3.5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny K Blahobytu 1700, 530 02 Pardubice. V okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

4. Uplatnění reklamace

4.1. V případě kupujícího poskytuje prodávající ve smyslu § 2113 občanského zákoníku na dodávané zboží záruku za jakost, přičemž záruční doba činí 24 měsíců od převzetí. Práva kupujícího z vadného plnění dále zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tímto nejsou dotčeny. Způsob a podmínky uplatnění shora uvedených vad včetně nároků vyplývajících ze záruky za jakost v případě kupujícího-podnikatele upravují zejména ustanovení § 2099 – § 2117 občanského zákoníku.

4.2. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

4.3. Prodávající posuzuje reklamaci následovně: a) přímo v prodejně, b) předáním dodavateli nebo výrobci na posouzení, c) předáním záručnímu servisu na posouzení, případně ho ihned opravi.

4.4. Prodávající zamítne reklamaci: a) má-li reklamované zboží vadu, za kterou prodávající podle platných právních předpisů nebo ustanovení kupní smlouvy neodpovídá, b) v případě, že reklamace nebyla uplatněna v záruční době, c) v případě, že je reklamováno běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním, d) v případě, že nebyly dodrženy tyto reklamační podmínky

4.5. Reklamaci, kterou uplatní fyzická osoba, která je zároveň konečný spotřebitel dle občanského zákoníku, musí být prodávajícím vyřízena nejpozději do třiceti (30) dnů od převzetí uplatnění reklamace. Jestliže není prodávající schopen tuto lhůtu dodržet, informuje příslušný pracovník prodávajícího neprodleně kupujícího o stavu reklamace do vypršení této lhůty (toto ustanovení platí především pro případy reklamací dle odst. 4.3., písmene b) a c) tohoto reklamačního řádu.

4.6. Nesouhlasí-li kupující s prodloužením zákonem stanovené lhůty, zůstává v platnosti lhůta 30 kalendářních dnů. V případě, že lhůta pro vyřízení reklamace nebude prodávajícím dodržena, má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

4.7. Pro reklamaci, kterou uplatní právnická osoba, která není konečným spotřebitelem dle občanského zákoníku, není lhůta stanovena, prodávající se zavazuje reklamace řešit v co nejkratší možné lhůtě, a to zejména s ohledem na odborné posouzení zboží dodavatelem nebo výrobcem.

4.8. Prodávající v případě oprávněné reklamace vyřizuje reklamaci některým z následujících způsobů: a) dodáním chybějícího zboží, b) odstraněním vad opravou zboží, c) výměnou zboží, d) přiměřenou slevou z kupní ceny zboží, e) vrácením zaplacené kupní ceny.

4.9. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny. Stejné ustanovení platí pro případy, kdy se jedná o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže pro opakované vyskytnutí téže vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

4.10. Za opětovný výskyt vady se považuje výskyt vady poté, kdy vada byla již dvakrát reklamována a opravována.

4.11. Jde-li o jiné neodstranitelné vady a kupující nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Kupující podáním objednávky výslovně prohlašuje, že se seznámil s obsahem objednávky a těchto obchodních podmínek, a že s nimi souhlasí. Kupující vyslovuje souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem ve znění účinném v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se po celou dobu svého trvání řídí verzí obchodních podmínek a reklamačního řádu účinnou v době uzavření smlouvy.

5.2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně reklamačního řádu jsou platné a účinné od 01.07.2015.

5.3. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky a reklamační řád bez předchozího upozornění. Na již uzavřené smlouvy však taková změna obchodních podmínek nemá vliv.

 

Za ceny uvedené na našem e-shopu neručíme.

 

GDPR

Oznámení o ochraně soukromí

Platné od 22.5.2018

Firma Ladislav Malý oceňuje Váš zájem o naše nabídky a naši firmu. Abychom mohli splnit svou povinnost vůči Vám a poskytnout relevantní informace, bude nutné, abychom shromažďovali Osobní údaje. Toto oznámení o ochraně soukromí upřesňuje, jaké druhy dat firma Ladislav Malý shromažďuje, jak data zpracováváme a jaká práva můžete vůči těmto datům uplatňovat.  Přijetím tohoto Oznámení o ochraně soukromí plně rozumíte shromažďování, zpracování a přenosu takových osobních dat na základě obsahu uvedeného v tomto Oznámení o ochraně soukromí.

1. Shromažďování osobních údajů

Firma Ladislav Malý shromažďuje osobní údaje, které jste nám poskytnuli. Může se jednat o jméno, název společnosti, emailovou adresu, telefonní číslo, poštovní adresu a/nebo údaje, které jste nám poskytli, nebo údaje, které jsou jinak nezbytné pro shromažďování, abychom splnili naše závazky vůči Vám.

Informace, které poskytujete při kontaktu se firmou Ladislav Malý:

Firmě Ladislav Malý můžete osobní údaje poskytnout při vytváření uživatelského účtu na webové stránce, nákupu, přihlášení k odběru služeb, kontaktování prostřednictvím telefonu, webového formuláře nebo emailu, účastí na návštěvách našich obchodních zástupců, atd.

Navštěvování našich webových stránek:

Abychom Vám při návštěvě našich webových stránek mohli poskytnout náležitou uživatelskou zkušenost, můžeme shromažďovat určitá data o Vaší návštěvy. To může zahrnovat odkazy, na které jste klikli a o jaké produkty jste projevili zájem v návaznosti na Vaši návštěvu stánek produktu a akce pro přidání produktů do šablon objednávek a/nebo nákupních košíků.

Použití služeb emailového marketingu:

K určení účinnosti reklamních kampaní a inzerce můžeme shromažďovat data o využití našich marketingových emailů. To zahrnuje údaje, zda byl email otevřen, na které odkazy jste klikli a o jaké informace jste projevili zájem.

2. Účely zpracování Vašich Osobních údajů a právní základ pro takové zpracování

Vaše Osobní údaje jsou zpracovávány firmou Ladislav Malý z důvodu

 • plnění závazků vůči Vám zpracováním Vašich nákupů a dalších služeb, které jste si mohli zvolit
 • správy Vašich kontaktních informací a uživatelského účtu webových stránek
 • řešení případů podpory zákazníků včetně technické podpory
 • shromažďování statistik za účelem hodnocení a zlepšení našich služeb zákazníkům obecně
 • plnění zákonných povinností, rozhodnutí soudů a úřadů
 • identifikace a prevence zneužití, podvodu nebo jiných nezákonných činností

Firma Ladislav Malý může používat osobní údaje, které nám poskytnete k provádění marketingových aktivit. Abychom Vám poskytli relevantní obsah v marketingových aktivitách, můžeme použít údaje, jako jsou: segment zákazníků, historie nákupů, data založená na Vašich návštěvách na našich webových stránkách a použití našich e-marketingových služeb, preference, které jste sdíleli a účast na minulých marketingových aktivitách.

Můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje, jak je uvedeno výše k provádění marketingových aktivit včetně některých nebo všech z následujících:

 • poskytování cílených marketingových informací poštou a/nebo emailem o novinkách, propagacích, akcích a soutěžích
 • poskytování zvýšené relevance obsahu založeného na základním profilování vaší návštěvy webové stránky
 • poskytování informací, o kterých si myslíme, že by mohly být ve vašem zájmu při spolupráci s našimi obchodními zástupci

Výše uvedené zpracování osobních údajů je založeno na legitimním zájmu firmy Ladislav Malý na spolupráci se zástupci našich obchodních partnerů s potenciálními zákazníky.

Firma Ladislav Malý bude distribuovat pouze cílené marketingové informace poštou a/nebo emailem pokud je to součástí Vašich preferencí nebo jste se přihlásili k určitému odběru služeb. Můžete kdykoliv kontaktovat firmu Ladislav Malý a své preference aktualizovat, nebo můžete své preference změnit jako součást Vašeho profilu v uživatelském účtu webové stránky.

3. Vaše práva

Níže uvádíme souhrn práv, která máte na základě právních předpisů EU týkajících se ochrany osobních údajů. Tato práva lze vykonávat bezplatně a to tak, že nám předložíte písemnou žádost. Prosíme, neváhejte nás kontaktovat  v případě, že máte jakékoliv otázky týkající se Vašich práv (kontaktní informace najdete na konci tohoto Oznámené o ochraně soukromí).

Upozorňujeme, že firma Ladislav Malý žádost vždy vyhodnotí, čímž vykoná své právo určit, zda je žádost platná. Žádné z níže uvedených práv není absolutní a mohou existovat výjimky.

Kromě níže uvedených práv máte také právo kdykoliv podat stížnost k dozorovému orgánu ohledně toho, jak firma Ladislav Malý zpracovává Vaše osobní.

Právo na přístup k údajům. Máte právo vyžádat si kopii Vašich osobních údajů, které firma Ladislav Malý zpracovává a právo dostat doplňující informace o tom, jak firma Ladislav Malý zpracovává Vaše osobní údaje.

Právo na opravu údajů. Máte právo na opravu a/nebo doplnění Vašich osobních údajů, pakliže jsou nepřesné a/nebo neúplné.

Právo na výmaz údajů. Máte právo požádat, aby firma Ladislav Malý Vaše osobní údaje neprodleně vymazala, a to v níže uvedených případech:

 • osobní údaje již nejsou potřebné ve vztahu k účelům, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány;
 • odvolali jste svůj souhlas se zpracováním údajů a pro jejich další zpracování neexistuje jiný právní základ;
 • vznesli jste platnou námitku proti zpracování Vašich osobních údajů;
 • osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně; nebo
 • osobní údaje musejí být vymazány, aby byla splněna zákonná povinnost.

Právo omezit zpracování. Máte právo požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů v níže uvedených případech:

 • probíhá zkoumání přesnosti osobních údajů;
 • zpracování je protiprávní nebo již není pro účely zpracování potřebné, ale Vy nesouhlasíte s vymazáním osobních údajů a požadujete namísto toho jejich omezení;
 • firma Ladislav Malý již nadále nepotřebuje osobní údaje, avšak Vy potřebujete tyto osobní údaje pro vznik, výkon či obhajobu právoplatných nároků; nebo
 • jste vznesli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a tato námitka se přezkoumává.

Právo na přenositelnost údajů. Za určitých okolností máte právo obdržet osobní údaje o Vaší osobě, které jste poskytli firmě Ladislav Malý za účelem převedení těchto údajů k jinému poskytovateli služeb, za předpokladu, že zpracování osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu či na plnění smlouvy.

Obecné právo vznášet námitky. Máte obecné právo kdykoli vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, které firma Ladislav Malý provádí na základě svých oprávněných zájmů. Pokud vznesete námitku, jsme povinni prokázat, že máme naléhavý a oprávněný důvod pro takové zpracování údajů nebo že osobní údaje potřebujeme pro vznik, výkon či obhajobu právoplatných nároků.

Právo vznést námitky proti přímému marketingu. Máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Pokud tak učiníte, firma Ladislav Malý nesmí nadále Vaše osobní údaje pro uvedené účely zpracovávat.

4. Přenos osobních údajů

Firma Ladislav Malý může převést shromážděné osobní údaje lidem nebo firmám, se kterými má firma Ladislav Malý uzavřenou smlouvu o provádění interních procesů, což mtže zahrnovat přenos do země mimo EU. Mimoto, může firma Ladislav Malý přesunout Vaše osobní údaje třetím stranám, pokud je tento přenos vyžadován ze zákona nebo na základě nařízení soudu. Vyjma  případů uvedených výše nesmí firma Ladislav Malý převést Vaše osobní údaje třetím stranám.

5. Uchovávání Vašich osobních údajů

Firma Ladislav Malý bude uchovávat Vaše osobní údaje až do doby, kdy budou údaje manuálně nebo automaticky smazány z důvodu nečinnosti trvající 36 měsíců, pokud právní závazky nestanoví jinak.

Po vymazání osobních údajů firma Ladislav Malý může anonymizovat určité údaje a použít je pro statistické účely.

6. Zabezpečení

Ačkoliv firma Ladislav Malý nemůže zaručit, že nikdy nedojde k neoprávněnému přístupu k údajům, ujišťujeme Vás, že firma Ladislav Malý věnuje nesmírné úsilí tomu, aby zajistila bezpečnost Vašich osobních údajů a aby zabránila neoprávněnému přístupu k těmto údajům, a k tomu využívá vhodnou technologii a interní procesy.

7. Kontaktní údaje

Chcete-li získat další informace od firmy Ladislav Malý, Hasičské potřeby, týkající se zpracování osobních údajů, můžete se na nás obrátit na info@haspot.cz nebo na tel. čísle 420 773 061 344.

X